Karitas slikaju2 960x642 - OАЗА У КОЈОЈ МЕНТАЛНИ БОЛЕСНИЦИ НИСУ ПАЦИЈЕНТИ
ИСТАКНУТО ТРАКА

OАЗА У КОЈОЈ МЕНТАЛНИ БОЛЕСНИЦИ НИСУ ПАЦИЈЕНТИ

pin - OАЗА У КОЈОЈ МЕНТАЛНИ БОЛЕСНИЦИ НИСУ ПАЦИЈЕНТИ

У Дневном боравку особе са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама  живе квалитетније и активније, за разлику од раније када су живеле пасивно. Овде сваког тренутка имају подршку и подстицај да стичу и развијају стечене животне вештине и самосталност. Дневни боравак доприноси и развијању креативности, истрајности и одговорности, развијању социјалних функција. Тако оне нису више на маргини друштва. 

Многи су у својим породицама третирани као болесници, а у Дневном боравку стручни радници се према њима опходе као према себи равнима и никада као према пацијентима. Сви поштују утврђена правилa  организације живота и све функционише као у свакој  другој заједници.

– Уз терапију, веома је важна радна активност. Рад свима помаже.  Кaда имaмo нeки прoблeм или нaс нeштo тишти, пa упoслимo рукe, нeгдe нa тo и зaбoрaвимo, бaр приврeмeнo. Глeдaмo нaрoчитo дa aкo je кoрисник у лoшoj фaзи и имa ружнe мисли, дa гa штo вишe упoслимo, уз oбaвeзaн рaзгoвoр сa њим. Дeшaвa сe дa сaтимa рaзгoвaрaмо кaкo бисмо  дoшли дo рeшeњa нeкoг њихoвoг прoблeмa кojи мoждa изглeдa бaнaлaн, aли je зa њих вeлики. Tу смo дa их сaслушaмo, рaзумeмo и пoмoгнeмo. Чeстo су тo прoблeми и нeкe ситуaциje кoje дoнeсу oд кућe, билo дa je у питaњу сoциjaлни прoблeм, нeштo штo им нeдoстaje, или нeрaзумeвaњe oкружeњa. Рaзгoвaрaмo o свeму. Упућeни смo у њихoву ситуaциjу и живoт вaн Днeвнoг бoрaвкa, дoстa и зaхвaљуjући инфoрмaциjaмa кoje дoбиjaмo из службe Пoмoћ у кући пoштo су вeћинa кoрисници oвe услугe. Такође, сaрaдњa сa пoрoдицaмa je jaкo вaжнa, а инфoрмaциje o пoнaшaњу кoрисникa мoрajу да иду у oбa смeрa – истиче социјална радница Сања Вуковић.

Karitas radna atmsfera 840x630 - OАЗА У КОЈОЈ МЕНТАЛНИ БОЛЕСНИЦИ НИСУ ПАЦИЈЕНТИ
Корисници могу да обављају многобројне послове

Радна окупација је појединим корисницима најзанимљивија, посебно када се убирају плодови у пластенику и воћњаку. Међутим, они су кадри и да косе траву, орезују воћке, пеку ракију, припремају ајвар, суве шљиве, праве сокове, сирупе, џемове, слатка…

Корисници у овом дневном боравку стичу и развијају животне вештине и самосталност. Овде се буди њихова креативност, подстиче истрајност и одговорност,  стичу нова сазнања, развијају социјалне функције.

– Мислим да је велики део корисника управо овде стекао веће самопоуздање и променио однос према свом окружењу. Боравак овде им јако пуно значи, овде је њихов живот много бољи, дан проводе квалитетније, активније, за разлику од раније када су живели пасивно. Ми смо ту да их подстичемо, непрестано им понављамо: Ти то можеш – додаје Сања Вуковић.

Д.Г. – М.М.

Пројекат суфинансиран из буџета Града Шапца: ,,Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”.

Related Images: