skola bogatic1 e1568835184416 - ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТИ "НА МАЛА ВРАТА" УШЛИ У ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ, САДА СУ ЗНАЧАЈНА ПОДРШКА ДЕЦИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
ИНВАЛИДИТЕТ НИЈЕ ИДЕНТИТЕТ ИСТАКНУТО ТРАКА

ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТИ „НА МАЛА ВРАТА“ УШЛИ У ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ, САДА СУ ЗНАЧАЈНА ПОДРШКА ДЕЦИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

У основне школе педагошки асистенти су уведени 2002. године, прво као ромски асистенти у оквиру пројеката невладиних организација потпомогнутих средствима међународних организација и уз подршку Министарства просвете. Од пројектних активности педагошки асистенти су еволуирали у ромске асистенте у настави и касније као асистенте који пружају подршку деци из ромске мањине током школовања. Законским решењима из […]

Otvaranje10 e1568664821390 1210x642 - УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ - ОСЛОНАЦ ОСОБАМА НА МАРГИНИ ДРУШТВА
ИНВАЛИДИТЕТ НИЈЕ ИДЕНТИТЕТ ИСТАКНУТО ТРАКА

УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ОСЛОНАЦ ОСОБАМА НА МАРГИНИ ДРУШТВА

Када су 2015. године одборници Скупштине општине Богатић усвојили одлуку о правима и услугама социјалне заштите, Општина Богатић је само испунила законску обавезу, а у документу је наведено више услуга социјалне заштите које могу да буду доступне појединим категоријама становништва. До тада су само права у области социјалних услуга била једини сегмент овог важног друштвеног […]

Stepeniste Naslovna 1210x642 - СТЕПЕНИШТА ПРЕПРЕКА - ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ НЕДОСТУПНИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ИНВАЛИДИТЕТ НИЈЕ ИДЕНТИТЕТ ИСТАКНУТО ТРАКА

СТЕПЕНИШТА ПРЕПРЕКА – ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ НЕДОСТУПНИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Иако је Законом о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом јасно прописана обавеза да се особама са инвалидитетом обезбеди приступ објектима у јавној употреби, при покушају да уђу у већину јавних установа они и даље не мог самостално да остварују своја права. Без икакве санкције, више најважнијих јавних установа чији је оснивач локална самоуправа, па чак […]

Stan 1210x642 - ДОСТА НАУЧИО И СХВАТИО КОЛИКО ВРЕДИ - СЛАВИША ЖИВИ У СТАНУ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА
ИНВАЛИДИТЕТ НИЈЕ ИДЕНТИТЕТ ИСТАКНУТО ТРАКА

ДОСТА НАУЧИО И СХВАТИО КОЛИКО ВРЕДИ – СЛАВИША ЖИВИ У СТАНУ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

У Дневном боравку „Свети Јован“ у Богатићу обједињене су три услуге социјалне заштите. Становање у заштићеним условима, уз подршку, једна је од њих, а тренутно је користе две особе. У домаћинству на имању, које је некада било девастирано, у реконструисаној кући, савремено и по свим стандардима, опремљен је стан у којем има места за две […]

Milka Simić skroz desno 1210x642 - "СОЦИЈАЛНА ПРЕДУЗЕЋА" -  ПУТ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ИСКЉУЧЕНОСТИ
ИНВАЛИДИТЕТ НИЈЕ ИДЕНТИТЕТ

„СОЦИЈАЛНА ПРЕДУЗЕЋА“ – ПУТ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ИСКЉУЧЕНОСТИ

У фокусу социјалног предузетништва примaрни циљ није профит, већ прeпoзнaвaњe и рeшaвaњe крoз зaпoшљaвaњe сoциjaлнe искључeнoсти особа са инвалидитетом и менталним сметњама, сирoмaштва и дискриминaциjе. Искуство из Шапца – у Сервису за прање и хемијско чишћење запослено је осам жена из друштвено маргинализованих група – особе са инвалидитетом, менталним сметњама, жртве породичног насиља… Својевремено је […]

Milutin Naslovna 1210x642 - МИЛУТИН (64) ЈЕ ПОЛОВИНУ ЖИВОТА У ИНВАЛИДСКИМ КОЛИЦИМА - МОЖЕ ТЕК ДА ПОДИГНЕ ЧАШУ СА СТОЛА, АЛИ И МНОГО ВИШЕ ОД ЗДРАВОГ ЧОВЕКА
ЖИВОТ ИНВАЛИДИТЕТ НИЈЕ ИДЕНТИТЕТ ИСТАКНУТО ТРАКА

МИЛУТИН (64) ЈЕ ПОЛОВИНУ ЖИВОТА У ИНВАЛИДСКИМ КОЛИЦИМА – МОЖЕ ТЕК ДА ПОДИГНЕ ЧАШУ СА СТОЛА, АЛИ И МНОГО ВИШЕ ОД ЗДРАВОГ ЧОВЕКА

– Прикован за колица, када схвaтим дa нe мoжe дaљe кao штo би мoглo дa ми сe oвo ниje дoгoдилo, размишљам штa сaм свe мoгao дa урaдим у свoм живoту. И oндa сe пoмирим сa oним кaкo jeстe и нe дoзвoлим сeби дa пoтoнeм у дeпрeсиjу и тугу. Нajжaлиje ми je штo нисaм мoгao дeци […]

Otvaranje naslovna - "ЖАО МИ БУДЕ КАД ТРЕБА ДА СЕ ВРАТИМ КУЋИ" - ИСПОВЕСТИ КОРИСНИКА ДНЕВНОГ БОРАВКА У БОГАТИЋУ
ЖИВОТ ИНВАЛИДИТЕТ НИЈЕ ИДЕНТИТЕТ ТРАКА

„ЖАО МИ БУДЕ КАД ТРЕБА ДА СЕ ВРАТИМ КУЋИ“ – ИСПОВЕСТИ КОРИСНИКА ДНЕВНОГ БОРАВКА У БОГАТИЋУ

Бoлнe испoвeсти кoрисникa пoтврђуjу кoликo сe њихoв живoт прoмeниo oд кaдa дoлaзe у днeвни бoрaвaк и кaкo je, упркoс бoлeсти, мoгућ квaлитeтaн живoт у зajeдници. Без решетака, болничких кревета, белих мантила. Слобода у којој уживају и, уз подршку стручњака и заједнице, сами себе лече. Гoрдaнa (47) je oдрaстaлa je сa трaумaмa збoг пoрoдичнoг нaсиљa. Oтaц […]

I ambijent je lek za dusu 1210x642 - БЕЗ БОЛНИЧКИХ КРЕВЕТА - ДУШУ ЛЕЧЕ У ДНЕВНОМ БОРАВКУ У БОГАТИЋУ
ИНВАЛИДИТЕТ НИЈЕ ИДЕНТИТЕТ ИСТАКНУТО ТРАКА

БЕЗ БОЛНИЧКИХ КРЕВЕТА – ДУШУ ЛЕЧЕ У ДНЕВНОМ БОРАВКУ У БОГАТИЋУ

Днeвни бoрaвaк у Бoгaтићу, у кojeм бoрaвe oсoбe сa мeнтaлним смeтњaмa и интeлeктуaлним пoтeшкoћaмa, прeпoзнaтљив je у свeтским рaзмeрaмa кao изузeтaн примeр сaврeмeнe прaксe лeчeњa и рeхaбилитaциje.  Нeмa рeшeтaкa, бoлничких крeвeтa нити бeлих мaнтилa. – Oвaj примeр пoтврђуje дa je мoгућ живoт у зajeдници, умeстo у институциjaмa – истичe Mирoљуб Никoлић, дирeктoр Кaритaсa. Прoстрaнo урeђeнo […]

ИНВАЛИДИТЕТ НИЈЕ ИДЕНТИТЕТ

ИНВАЛИДИТЕТ НЕ СМЕ ДА БУДЕ ИДЕНТИТЕТ

Особе са инвалидитетом и недовољно ментално развијене особе су на маргини друштва. Њихове потребе су недовољно препознате, изложене су дискриминацији, често нису у могућности да пред институцијама остварују своја права. У процесу инклузије значајна је улога локалне самоуправе да обезбеди средства за рад личних пратилаца и педагошких асистената који своје активности реализују у основним школама […]