ИНВАЛИДИТЕТ НИЈЕ ИДЕНТИТЕТ

ИНВАЛИДИТЕТ НЕ СМЕ ДА БУДЕ ИДЕНТИТЕТ

Особе са инвалидитетом и недовољно ментално развијене особе су на маргини друштва. Њихове потребе су недовољно препознате, изложене су дискриминацији, често нису у могућности да пред институцијама остварују своја права. У процесу инклузије значајна је улога локалне самоуправе да обезбеди средства за рад личних пратилаца и педагошких асистената који своје активности реализују у основним школама и предшколској установи. Уз ове услуге социјалне заштите, локална самоуправа финансијски подржава пројекте социјалног предузетништва (за ментално недовољно развијене особе – програм Каритаса),  запошљавање особа са инвалидитетом (кроз програм јавних радова) и помоћ у кући. Пројекат ће кроз анализу  примера из праксе афирмисати подршку особама са инвалидитетом, анализирати проблеме, указати на слабости.

Пројекат има за циљ да допринесе подизању свести  јавности и особа са инвалидитетом и особа које нису ментално довољно развијене о њиховим правима, могућностима и потребама. Такође, пројекат треба да допринесе афирмацији  и унапређењу услуга социјалне заштите које се спроводе у том циљу. Објективни медијски садржаји, путем  анализе  примера из праксе, проблема и слабости,  афирмисаће услуге социјалне заштите чији је циљ  подршка особама са инвалидитетом, допринети унапређењу информисања и свести  да инвалидитет није идентитет, већ да различитости треба да се уважавају.

Посебан сегмент пројекта биће посвећен инклузији деце у предшколским и школским установама, Дoк сe рaниje дeцa сa инвaлидитeтoм и мeнтaлним смeтњaмa билa прeдoдрeђeнa зa спeциjaлнe шкoлe, увoђeњeм инклузиje прe дeсeт гoдинa, oнa су укључeнa у oбрaзoвни систeм и сaдa oдлaзe у вртићe и сeдe у шкoлским клупaмa зajeднo сa пoтпунo здрaвoм дeцoм.

Инклузиja je, у пoчeтку, билa „бaук“, a дeсeт гoдинa кaсниje и дaљe сe чeстo чуjу критикe и прeиспитуjу слaбoсти, уз oпaскe дa сe инклузиja зaснивa нa рoдитeљскoj упoрнoсти и eмпaтиjи мaлoг брoja стручњaкa.

О томе ће за наш портал говорити стручњаци којима је свакодневни посао подршка деци са инвалидитетом.

Министгарство просвете је донело правилник о организацији наставе код куће и у болничким условима, чиме је омогућено да деца због дуже болести или инвалидитета ипак заврше школу.

Социјално предузетништво, као облик подршке особама са инвалидитетом све је присутније, а очекује се и усвајање закона о раду „социјалних предузећа“. Анализираћемо примере подршке запошљавању особама са инвалидитетом у нашем окружењу, у Шапцу, с обзиром да први серивис за хемијске чишћење, својевремено отворен у Богатићу са циљем да запошљава особе са инвалидитетом и менталним сметњама, одавно не ради.

Посебно осетљива категорија особа са инвалидитетом су деца. У оквиру пројекта биће истакнути примери којима је неопходна подршка у лечењу и инклузији у заједници. Одговорићемо и на питање: где су деца која су се излечила и да ли после свега имају нашу подршку.

Одрасле, старе, болесне и особе са инвалидитетом могу да користе услугу помоћ у кући, дневни боравак и становање уз подршку, о чему ће се више писати.

Анализираћемо и доступност јавним објектима у Богатићу. Особе са инвалидитетом су често спречене да остваре своја права због непостојања приступних рампи. Иако су законом предвиђене казне за извршење ове обавезе, поједине јавне установе, пре свих скупштина општине, немају приступну рампу.

У појединим медијским садржајима говориће особе са инвалидитетом, са циљем да читалачкој публици приближе сазнања о могућем квалитетном животу упркос инвалидитету.

Јер, не смемо дозволити да инвалидитет буде идентитет.

У прилогу је табела о броју особа са инвалидитетом у Општини Богатић, по последњем попису.

Tabela Osobe sa invaliditetom 486x630 - ИНВАЛИДИТЕТ НЕ СМЕ ДА БУДЕ ИДЕНТИТЕТ

Пројекат суфинансиран из буџета Општине Богатић, ,,Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”.