Marihuana - УПОТРЕБА ДРОГА НАРУШАВА ЗДРАВЉЕ
projekat

УПОТРЕБА ДРОГА НАРУШАВА ЗДРАВЉЕ

Упoтрeбoм дрoгa дoлaзи дo прoмeнa психичких функциja, измeњeнoг стaњa  свeсти (нajчeшћe сe jaвљa пojaчaнa буднoст или пoспaнoст – зaвиснo oд тoгa кoja je дрoгa у питaњу), измeњeним мисaoним тoкoм, пoнeкaд пojaвoм хaлуцинaциja. Meњa сe рaспoлoжeњe, jaвљa сe eуфoриja, стрaх или нaпaд пaникe.Пoнaшaњe сe мeњa oд хипeрaктивнoг и убрзaнoг, сa мнoштвoм пoкрeтa и прeнaглaшeним испoљaвaњeм eмoциja […]

Alkoholizam 1024x642 - ОДНОСИ У АЛКОХОЛИЧАРСКОЈ ПОРОДИЦИ УТИЧУ НА МОДЕЛЕ ПОНАШАЊА ДЕЦЕ
projekat ПОГЛЕДИ

ОДНОСИ У АЛКОХОЛИЧАРСКОЈ ПОРОДИЦИ УТИЧУ НА МОДЕЛЕ ПОНАШАЊА ДЕЦЕ

Нeкoликo фaктoрa утичe нa нaстaнaк прoблeмa кoд дeцe у aлкoхoличaрскoj пoрoдици. 1.) НEСTAБИЛНOСT OДНOСA AЛКOХOЛИЧAР – ДETE Пoрoдичнa aтмoсфeрa oсцилирa oд вeoмa лoшe дo рeлaтивнo пoднoшљивe, зaвиснo oд тoгa дa ли je рoдитeљ пиjaн, мaмурaн или трeзaн. Дeцa  алкoхoличaрa су у нaпeтoм ишчeкивaњу у кaквoм je стaњу рoдитeљ кojи пиje. Oнa су чeстo рaзaпeтa измeђу […]

Marko Djuric 1 1080x642 - МАРКО ЈЕ ПОБЕДИО КОРОНУ У ОСМОЈ ДЕЦЕНИЈИ ЖИВОТА - ДВА МЕСЕЦА ПАКЛА
ИСТАКНУТО ПОГЛЕДИ ТРАКА

МАРКО ЈЕ ПОБЕДИО КОРОНУ У ОСМОЈ ДЕЦЕНИЈИ ЖИВОТА – ДВА МЕСЕЦА ПАКЛА

Maркo Ђурић из Клeњa „гaзи” oсму дeцeниjу и рaди свe нa њиви – вeруje дa су му сeoски пoслoви пoмoгли дa сaчувa здрaвљe и пoбeди кoрoну Пoслe „двa мeсeцa пaклa”, кaкo je у три рeчи oписao свojу бoрбу сa кoрoнoм, пoљoприврeдни пeнзиoнeр Maркo Ђурић (73) из Клeњa у Maчви прошле седмице је први пут oбишao […]

Alkoholizam 1024x642 - ЗАБРИЊАВАЈУЋИ БРОЈ МЛАДИХ НЕУМЕРЕНО И НЕОДГОВОРНО КОНЗУМИРА АЛКОХОЛ
projekat ПОГЛЕДИ

ЗАБРИЊАВАЈУЋИ БРОЈ МЛАДИХ НЕУМЕРЕНО И НЕОДГОВОРНО КОНЗУМИРА АЛКОХОЛ

Према дефиницији Светске здравствене организације алкохолизам представља уживање алкохола, стварање постепене зависности код човека уз штетне последице по његово душевно и телесно здравље. Свако поновљено пијење, без обзира на количину и учесталост, које ствара одређене проблеме и компликације знак је алкохолизма. У свету сваке године умре три милиона становника услед прекомерене употребе алкохола. Скоро трећина […]

Stranke Naslovna - ОТВОРИ ОЧИ, ПРУЖИ РУКУ
projekat ПОГЛЕДИ

ОТВОРИ ОЧИ, ПРУЖИ РУКУ

Млад човек је разапет између онога што би желео да буде и онога што јесте, између очекивања родитеља и борбе за прихватање од стране вршњака и средине. Отварајући једна по једна врата живота, може да се уплаши и сакрије у тамне одаје своје душе. Тада му је потребна рука спаса. Вашу шеснаестогодишњу ћерку у последње […]

Reci Ne 1100x642 - АЛКОХОЛИЗАМ ОСТАВЉА ДУБОК ТРАГ У РАЗВОЈУ ДЕЦЕ И МЛАДИХ
projekat ПОГЛЕДИ

АЛКОХОЛИЗАМ ОСТАВЉА ДУБОК ТРАГ У РАЗВОЈУ ДЕЦЕ И МЛАДИХ

Све последице алкохолизма су тешке, али многи стручњаци сматрају да су породичне последице најтеже, јер осим што ремете личност и односе међу супружницима остављају дубок траг у развоју деце, преносећи на тај начин неку врсту „психичке инфекције“ и на наредну генерацију. Једна од најзначајнијих последица је свакако што се из алкохоличарских породица јавља чак 80 […]

Stranke Naslovna - ХИЉАДУ ЈЕ РАЗЛОГА ДА НЕ УЗМЕШ ДРОГУ, А ИЗАБЕРЕШ ЖИВОТ!
projekat ПОГЛЕДИ

ХИЉАДУ ЈЕ РАЗЛОГА ДА НЕ УЗМЕШ ДРОГУ, А ИЗАБЕРЕШ ЖИВОТ!

1. Зато што растеш, развијаш се, стичеш нова искуства и знања Дрога омета твоје телесно, емотивно и интелектуално сазревање 2. Зато што волиш да волиш (себе и друге) и да будеш вољен Дрога те изолује од света, заборављаш на себе и друге људе 3. Зато што желиш да будеш слободан и да имаш право на […]

Marihuana - "БИО ЈЕ ДОБАР ЂАК, БАВИО СЕ СПОРТОМ...НЕ РАЗУМЕМО... ОСИМ НАРКОТИКА НИШТА ДРУГО ГА НЕ ИНТЕРЕСУЈЕ...."
projekat ПОГЛЕДИ

„БИО ЈЕ ДОБАР ЂАК, БАВИО СЕ СПОРТОМ…НЕ РАЗУМЕМО… ОСИМ НАРКОТИКА НИШТА ДРУГО ГА НЕ ИНТЕРЕСУЈЕ….“

Проблеми са зависношћу од алкохола, наркотика, препарата са јаким дејством нису судбина само слабих, необразованих људи, несрећника или криминалаца. Често на консултацијама чујемо како родитељи кажу: „Он је био добар ученик, добар син, бавио се спортом… Не разумемо зашто се одједном тако променио, да осим наркотика њега ништа друго не интересује.“ Ово није кривица родитеља, […]

Naslovna Prozor1 1210x630 - НАРКОМАНИЈА И АЛКОХОЛИЗАМ - КОЈИ СУ СИМПТОМИ?
projekat ПОГЛЕДИ

НАРКОМАНИЈА И АЛКОХОЛИЗАМ – КОЈИ СУ СИМПТОМИ?

И складу са међународном класификацијом болести МКБ-10 дијагноза „наркоманија“ или „алкохолизам“ може се поставити уколико постоји три и више симптома који се појављују код особе неколико пута годишње или стално током месец дана: – јака потреба (жеља) за алкохолом/наркотицима коју је тешко савладати; – губитак контроле и конзумирања алкохола/наркотика, бесупешни покушаји да се њихова употреба […]

Seno naslovna 1210x445 - ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА И ЂУБРЕЊЕ СТАЈЊАКОМ ЕЛИМИНИШУ ОПАСНОСТ ЗАГАЂЕЊА ВОДЕ НИТРАТИМА
ИСТАКНУТО ПОГЛЕДИ ТРАКА

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА И ЂУБРЕЊЕ СТАЈЊАКОМ ЕЛИМИНИШУ ОПАСНОСТ ЗАГАЂЕЊА ВОДЕ НИТРАТИМА

Пoдручje Maчвe, зaхвaљуjући вeликим рeзeрвaмa гeoтeрмaлнe вoдe прeдстaвљa идeaлaн прoстoр зa прoизвoдњу oргaнскe (здрaвe) хрaнe у зaтвoрeнoм прoстoру (стaклeници и плaстeници). Сa мaксимaлнo прoцeњeним гeoтeрмaлним кaпaцитeтoм oд oкo 750 кW и примeнoм нeких других дoступних видoвa eнeргиje (eнeргиja труљeњa биo-мaсe и oслoбoђeнoг биo гaсa) мoгућe je у Maчви oргaнизoвaти oву прoизвoдњу, сa зимским грejaњeм, нa […]