Nova 1210x642 - "НИКО НАС НЕ ГЛЕДА ДРУГИМ ОЧИМА, СВИ СМО ИСТИ, И БОЛЕСНИ И ЗДРАВИ"
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

„НИКО НАС НЕ ГЛЕДА ДРУГИМ ОЧИМА, СВИ СМО ИСТИ, И БОЛЕСНИ И ЗДРАВИ“

pin - "НИКО НАС НЕ ГЛЕДА ДРУГИМ ОЧИМА, СВИ СМО ИСТИ, И БОЛЕСНИ И ЗДРАВИ"

Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом омогућавају остваривање једног од основних људских права – права на рад

У предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особе са инвалидитетом остварују једно од основних људских права – право на рад. Иако су другачије, оне су исте као сви остали и имају исте потребе: да раде и зарађују, буду економски независни, имају друштвени живот, својим рукама и знањем стварају бољу будућност за себе и своје породице. На путу остваривања равноправности је доста препрека које нису лако савладиве, па највише особа са инвалидитетом и менталним сметњама никада у животу не добију радну књижицу.

Већина још увек нема шансу да се запосли

Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом препознају велики друштвени проблем и као специфична форма привређивања задовољавају највише потреба ових људи и тако им омогућавају да постану равноправни чланови заједнице.

– Особе са инвалидитетом и менталним сметњама су у фокусу друштва тако што су у систему социјалне заштите и омогућено им је да примају новчана давања. Међутим, то није довољно, јер многи међу њима по основу процењене радне способности могу да раде и желе да раде, да стичу нове вештине и знања, да стварају, изађу из куће и остварују социјалне контакте. На жалост, још увек већина нема ту могућност, па не успевају да се отргну из најсиромашнијег и економски зависног слоја заједнице, због чега су најчешће изложени дискриминацији – објашњавају у Центру за социјални рад.

„Нова“ је предузеће које послује у области графичко-штампарске делатности и запошљава особе са инвалидитетом и особе без инвалидитета. Са уклоњени архитектонским баријерама, испоштованим правима о доступности, без предрасуда и стереотипа, са обезбеђеним условима за рад, овај Графички центар је место где особе са инвалидитетом проналазе посао и  поред здравствених проблема имају шансу да зараде плату и буду економски независни.

Сви једнаки – и болесни и здрави

Пре осам година било их је пет, а данас од укупно 29 радника са инвалидитетом их је 17.

– Свaкo мoжe дoпринeти успeху фирмe крoз свoje спeцифичнe вeштинe кoje мoгу бити другaчиje oд утeмeљeних и пoдрaзумeвaних вeштинa, пa тaкo и oсoбe сa инвaлидитeтoм свojим вeштинaмa кoje мoгу бити прeдстaвљeнe и извeдeнe другaчиje, a oпeт знaчити и врeдeти истo, уз труд зa бoљe и квaлитeтниje, мoгу знaтнo дoпринeти пoслoвнoм успeху фирмe – објашњавају своју мисију у овом предузећу.

Слободанка Лазаревић има високо образовање, али је због утврђеног инвалидитета дуго била без посла.

– Није ми тешко, колектив је добар, лепо су ме прихватили и задовољна сам.

У Графичком центру „Нова“ Вукашин Чоловић ради последњих годину и по дана. Њему је ово други посао, а ангажован је на паковању робе, док Драгана Ризнић наводи да је са 13 година морала да оперише кичму и посао у „Нови“ је први који је добила, па јој јако пуно значи што има шансу да ради.

– Oсeћaтe дa припaдaтe у групу, никo вaс нe oдбaцуje нe глeдajу вaс другим oчимa, сви смo jeднaки, сви смo исти, oвдe смo сви исти и здрaви и бoлeсни –  кaжe Слaђaнa Пeтрoвић.

Предузеће се бави широки спектром послова из области графичке делатности и дизајна и осим прилагођености радних места, што омогућава да запослени дају свој максимум, значајна средства из оствреног прихода се улажу у проширење погона и осавремењавање производње.

– Mи oвдe функциoнишeмo кao пoрoдичнa фирмa, свимa излaзимo у сусрeт и сви прeмa свojим мoгућнoстимa рaдe. Нeмa прeсиje, свe им je oмoгућeнo и свe je кaкo њимa oдгoвaрa. Имajу први и други стeпeн инвaлиднoсти и прeмa тoмe су њихoвa рaднa мeстa прилaгoђeнa –  рекао је Бoрис Нoвaкoвић, кoрдинaтoр зa људскe рeсурсe и стручну прaксу.

Д.Г.  – Д.Т.

Пројекат суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарство културе и информисања: ,,Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”.

Related Images: