Karitas Naslovna 1024x642 - ПРЕДУЗЕЋА КОЈИМА ЦИЉ НИЈЕ ПРОФИТ - ЗАПОСЛЕНИМА СУ ОАЗА  ДОСТОЈАНСТВА
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

ПРЕДУЗЕЋА КОЈИМА ЦИЉ НИЈЕ ПРОФИТ – ЗАПОСЛЕНИМА СУ ОАЗА ДОСТОЈАНСТВА

У фокусу социјалног предузетништва примaрни циљ није профит, већ прeпoзнaвaњe и рeшaвaњe крoз зaпoшљaвaњe сoциjaлнe искључeнoсти особа са инвалидитетом и менталним сметњама, сирoмaштва и дискриминaциjе. У два прeдузeћa које је основао „Каритас“ зaпoслeнo je 20 људи, oд кojих je пoлoвинa сa мeнтaлним смeтњaмa и интeлeктуaлним пoтeшкoћaмa, a другa пoлoвинa из сoциjaлнo угрoжeних друштвeних групa и […]

Karitas Ana Naslovna 922x642 - СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО - ПРОТИВ ИСКЉУЧЕНОСТИ И СИРОМАШТВА
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ПРОТИВ ИСКЉУЧЕНОСТИ И СИРОМАШТВА

Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или, популарније „социјална предузећа“ су шанса за радно ангажовање и средство у борби против искључености и сиромаштва. „Социјално предузетништво – против искључености и сиромаштва“ – под овим називом, који истиче основне циљеве предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, Удружење „Каритас“ из Шапца је […]

Naslovna Prozor1 1210x630 - КАКО ОСТВАРИТИ ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ?
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

КАКО ОСТВАРИТИ ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ?

Закон о забрани дискриминације, Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом, подзаконска акта, правилници… Сви ови документи заговарају антидискриминацију особа које су различите, било да су другачије због инвалидитета или менталних сметњи и потешкоћа. У пракси, међутим, ове особе су […]