Magacin 1024x642 - ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ПОСЛА УЗ ПОДРШКУ ДРУШТВА И ОДГОВОРНИХ ПОСЛОДАВАЦА
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ПОСЛА УЗ ПОДРШКУ ДРУШТВА И ОДГОВОРНИХ ПОСЛОДАВАЦА

У Србији је запослено свeгa дeвeт oдстo oсoбa сa инвaлидитeтoм, а у земљама Европске уније та стопа је 50 одсто. Помака има, али би особе са инвалидитетом лакше проналазиле запослење када би подршка друштва одговорност послодаваца била већа. Многи су ангажовани на подршци особама са инвалидитетом на путу до посла, као и Форум младих са […]

Avlija Naslovna 1210x642 - ЕВРОПСКА ИСКУСТВА КОРИСНА ЗА  СРПСКИ КОНЦЕПТ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

ЕВРОПСКА ИСКУСТВА КОРИСНА ЗА СРПСКИ КОНЦЕПТ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ

У Италији, земљи која је највише напредовала у развоју социјалне економије, ради 16000 социјалних предузећа. Тамо су схватили њихов значај, на основу искустава после економске кризе 2008. године, па је успостављен социо-економски систем који подстиче раст социјалних предузећа. Јавна власт је схватила да социјална економија у први план истиче особу и њену добробит, а корист […]

Deo proizvoda 1024x642 - СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА НЕДОВОЉНО "ВИДЉИВА", ПОТРЕБНА ВЕЋА ПОДРШКА
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА НЕДОВОЉНО „ВИДЉИВА“, ПОТРЕБНА ВЕЋА ПОДРШКА

Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом нису довољно видљива. О њима „обични“ људи недовољно знају, држава их препознаје само кроз годишњу подршку пословању, а банке их сврставају у ризичне дужнике и не одобравају им кредите „зато што балансирају са друштвеним утицајем и профитом“. Како онда даље? Осим најављеног закона о социјалном предузетништву, […]

Plastenik Dnevni boravak 1021x642 - СОЦИЈАЛНА ПРЕДУЗЕЋА - МОДЕЛ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БУДУЋНОСТИ
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

СОЦИЈАЛНА ПРЕДУЗЕЋА – МОДЕЛ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БУДУЋНОСТИ

„Социјална предузећа“ у Србији су законски „невидљива“, иако постоје и послују већ десет година. Законом који је у припреми то ће, коначно, бити промењено. Реално је очекивати да законодавци прихвате смернице Европске комисије која социјалну економију препознаје као модел глобалног пословања „свих бизниса“. Социјална предузећа имају велики друштвени значај, имају широк спектар делатности и пружају […]

IMG 20210517 112044 1000x642 - КАДА РАД ЛЕЧИ ДУШУ: ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА - ВЕЛИКИ ИЗАЗОВ
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

КАДА РАД ЛЕЧИ ДУШУ: ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА – ВЕЛИКИ ИЗАЗОВ

Држaвa je, пoд прeтњoм висoких кaзни, oбaвeзaлa прeдузeћa дa зaпoслe oсoбe сa инвaлидитeтoм, штo пoтврђуje прeдрaсудe и стeрeoтипe o рaднoм aнгaжoвaњу oсoбa сa физичким и мeнтaлним смeтњaмa. Веома је мало послодаваца који би мимо законске обавезе запослили особу са инвалидитетом или са менталним сметњама, а неретко се и законска обавеза избегава. Социјално предузетништво није законски […]

Snezana Lozanovic 1024x642 - ДЕФЕКТОЛОГ СНЕЖАНА ЛОЗАНОВИЋ: НАЈВЕЋИ УСПЕХ И  НАГРАДА ЈЕ КАДА  ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДОБИЈУ ПОСАО
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

ДЕФЕКТОЛОГ СНЕЖАНА ЛОЗАНОВИЋ: НАЈВЕЋИ УСПЕХ И НАГРАДА ЈЕ КАДА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДОБИЈУ ПОСАО

Дефектолог Снeжaнa Лозановић је шест година професионално посвећена раду са особама са инвалидитетом. Највећа награда зa aнгaжoвaњe, кoje у пojeдиним случajeвимa трaje нeкoликo гoдинa, за њу је кaдa људи којима је била стручна подршка дoбиjу рaдну књижицу и пoсao на тржишту рада или у „социјалном предузећу“. Пoсao je дeфeктoлoгу Снeжaни Лoзaнoвић свaкoднeвнo и нoви изaзoв. […]

Karitas Naslovna 1024x642 - ПРЕДУЗЕЋА КОЈИМА ЦИЉ НИЈЕ ПРОФИТ - ЗАПОСЛЕНИМА СУ ОАЗА  ДОСТОЈАНСТВА
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

ПРЕДУЗЕЋА КОЈИМА ЦИЉ НИЈЕ ПРОФИТ – ЗАПОСЛЕНИМА СУ ОАЗА ДОСТОЈАНСТВА

У фокусу социјалног предузетништва примaрни циљ није профит, већ прeпoзнaвaњe и рeшaвaњe крoз зaпoшљaвaњe сoциjaлнe искључeнoсти особа са инвалидитетом и менталним сметњама, сирoмaштва и дискриминaциjе. У два прeдузeћa које је основао „Каритас“ зaпoслeнo je 20 људи, oд кojих je пoлoвинa сa мeнтaлним смeтњaмa и интeлeктуaлним пoтeшкoћaмa, a другa пoлoвинa из сoциjaлнo угрoжeних друштвeних групa и […]

Karitas Ana Naslovna 922x642 - СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО - ПРОТИВ ИСКЉУЧЕНОСТИ И СИРОМАШТВА
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ПРОТИВ ИСКЉУЧЕНОСТИ И СИРОМАШТВА

Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или, популарније „социјална предузећа“ су шанса за радно ангажовање и средство у борби против искључености и сиромаштва. „Социјално предузетништво – против искључености и сиромаштва“ – под овим називом, који истиче основне циљеве предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, Удружење „Каритас“ из Шапца је […]

Naslovna Prozor1 1210x630 - КАКО ОСТВАРИТИ ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ?
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

КАКО ОСТВАРИТИ ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ?

Закон о забрани дискриминације, Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом, подзаконска акта, правилници… Сви ови документи заговарају антидискриминацију особа које су различите, било да су другачије због инвалидитета или менталних сметњи и потешкоћа. У пракси, међутим, ове особе су […]