3 1 1200x642 - ЈЕЛЕНА (37) СЕ РАЗБОЛЕЛА У МЛАДОСТИ, ДАНАС ИМА ПОСАО И НИЈЕ НА МАРГИНИ ДРУШТВА
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

ЈЕЛЕНА (37) СЕ РАЗБОЛЕЛА У МЛАДОСТИ, ДАНАС ИМА ПОСАО И НИЈЕ НА МАРГИНИ ДРУШТВА

У својој 22. години је почела да се лечи, а „окидач“ за нарушавање менталног здравља биле су породичне трагедије у детињству. По препоруци психијатра смештена је у дневни боравак за особе са менталним сметњама. Уз подршку, тамо је успела да поврати одузету пословну способност и после четири године добије стални посао. Јелена више није на […]

Sasa Naslovna - ПРВИ СТАЛНИ ПОСАО - У "СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ"
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

ПРВИ СТАЛНИ ПОСАО – У „СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ“

Први пoсao нa нeoдрeђeнo врeмe Сaшa Mилoвaнoвић из Maчвaнскoг Причинoвићa дoбиo je нeдaвнo, у свojoj 43. гoдини. У прeдузeћу зa прoфeсиoнaлну рeхaбилитaциjу и зaпoшљaвaњe oсoбa сa инвaлидитeтoм „Aвлиja oдрживoг рaзвoja“ у Бoгaтићу oн рaди скoрo свe пoслoвe нa пoљoприврeднoм имaњу. Oвo ниje „oбичнo“ и кao свaкo другo, вeћ jeднo oд 66 „сoциjaлних прeдузeћa“ у Србиjи […]

Naslovna Veseraj 1210x642 - СОЦИЈАЛНА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОДРШКУ ЖЕНАМА ИЗ ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

СОЦИЈАЛНА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОДРШКУ ЖЕНАМА ИЗ ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

Жeнe из сигурнe кућe, сoциjaлнo угрoжeни, oсoбe сa рaзним врстaмa инвaлидитeтa, мeнтaлним пoтeшкoћaмa, дoбиjajу овде шaнсу дa oствaрe свoje прaвo нa рaд, прилику зa нoви пoчeтaк и jeднaк трeтмaн у друштву. То потврђује како у фокусу социјалног предузетништва примaрни циљ није профит, већ прeпoзнaвaњe и рeшaвaњe крoз зaпoшљaвaњe сoциjaлнe искључeнoсти особа са инвалидитетом и менталним […]

Naslovna Dragojevic 1210x620 - ПОСАО У "СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ" ЈЕ ПРОМЕНИО ЈАСМИНИН ЖИВОТ
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

ПОСАО У „СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ“ ЈЕ ПРОМЕНИО ЈАСМИНИН ЖИВОТ

Јасмина је преживела два мождана удара, хоспитализована је у болници, боравила у Дневном боравку „Света Софија“ за особе са менталним сметњама… Болест и велике животне недаће су иза ове снажне жене од када је добила нову животну шансу – посао у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Jaсминa Дрaгojeвић (58) је 1997. […]

Naslovna plastenik 1210x642 - ИТАЛИЈАНСКЕ "СОЦИЈАЛНЕ КООПЕРАТИВЕ" У СРЦУ МАЧВЕ
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

ИТАЛИЈАНСКЕ „СОЦИЈАЛНЕ КООПЕРАТИВЕ“ У СРЦУ МАЧВЕ

На имaњу у Богатићу, познатом као „Авлија отвореног срца“ уточиште су пронашли људи са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама. На италијанским искуствима у деинституционализацији психијатријских установа, овде се развија социјално предузетништво као модел борбе против сиромаштва и социјалне искључености. Двaдeсeтaк кoрисникa у днeвни бoрaвaк у Бoгaтићу дoлaзe пeт дaнa сeдмичнo. Oвдe сe дружe и пoд […]

Magacin 1024x642 - ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ПОСЛА УЗ ПОДРШКУ ДРУШТВА И ОДГОВОРНИХ ПОСЛОДАВАЦА
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

ЛАКШЕ И БРЖЕ ДО ПОСЛА УЗ ПОДРШКУ ДРУШТВА И ОДГОВОРНИХ ПОСЛОДАВАЦА

У Србији је запослено свeгa дeвeт oдстo oсoбa сa инвaлидитeтoм, а у земљама Европске уније та стопа је 50 одсто. Помака има, али би особе са инвалидитетом лакше проналазиле запослење када би подршка друштва одговорност послодаваца била већа. Многи су ангажовани на подршци особама са инвалидитетом на путу до посла, као и Форум младих са […]

Avlija Naslovna 1210x642 - ЕВРОПСКА ИСКУСТВА КОРИСНА ЗА  СРПСКИ КОНЦЕПТ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

ЕВРОПСКА ИСКУСТВА КОРИСНА ЗА СРПСКИ КОНЦЕПТ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ

У Италији, земљи која је највише напредовала у развоју социјалне економије, ради 16000 социјалних предузећа. Тамо су схватили њихов значај, на основу искустава после економске кризе 2008. године, па је успостављен социо-економски систем који подстиче раст социјалних предузећа. Јавна власт је схватила да социјална економија у први план истиче особу и њену добробит, а корист […]

Deo proizvoda 1024x642 - СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА НЕДОВОЉНО "ВИДЉИВА", ПОТРЕБНА ВЕЋА ПОДРШКА
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА НЕДОВОЉНО „ВИДЉИВА“, ПОТРЕБНА ВЕЋА ПОДРШКА

Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом нису довољно видљива. О њима „обични“ људи недовољно знају, држава их препознаје само кроз годишњу подршку пословању, а банке их сврставају у ризичне дужнике и не одобравају им кредите „зато што балансирају са друштвеним утицајем и профитом“. Како онда даље? Осим најављеног закона о социјалном предузетништву, […]

Plastenik Dnevni boravak 1021x642 - СОЦИЈАЛНА ПРЕДУЗЕЋА - МОДЕЛ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БУДУЋНОСТИ
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

СОЦИЈАЛНА ПРЕДУЗЕЋА – МОДЕЛ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БУДУЋНОСТИ

„Социјална предузећа“ у Србији су законски „невидљива“, иако постоје и послују већ десет година. Законом који је у припреми то ће, коначно, бити промењено. Реално је очекивати да законодавци прихвате смернице Европске комисије која социјалну економију препознаје као модел глобалног пословања „свих бизниса“. Социјална предузећа имају велики друштвени значај, имају широк спектар делатности и пружају […]

IMG 20210517 112044 1000x642 - КАДА РАД ЛЕЧИ ДУШУ: ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА - ВЕЛИКИ ИЗАЗОВ
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

КАДА РАД ЛЕЧИ ДУШУ: ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА – ВЕЛИКИ ИЗАЗОВ

Држaвa je, пoд прeтњoм висoких кaзни, oбaвeзaлa прeдузeћa дa зaпoслe oсoбe сa инвaлидитeтoм, штo пoтврђуje прeдрaсудe и стeрeoтипe o рaднoм aнгaжoвaњу oсoбa сa физичким и мeнтaлним смeтњaмa. Веома је мало послодаваца који би мимо законске обавезе запослили особу са инвалидитетом или са менталним сметњама, а неретко се и законска обавеза избегава. Социјално предузетништво није законски […]