Potpisivanje sporazuma 1024x768 1 1024x642 - ОБУКЕ ЗА РАЗВОЈ ЗНАЊА И ВЕШТИНА - ПРВИ КОРАК ДО ПОСЛА, БОГАТИЋ ПОЗИТИВАН ПРИМЕР
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

ОБУКЕ ЗА РАЗВОЈ ЗНАЊА И ВЕШТИНА – ПРВИ КОРАК ДО ПОСЛА, БОГАТИЋ ПОЗИТИВАН ПРИМЕР

pin - ОБУКЕ ЗА РАЗВОЈ ЗНАЊА И ВЕШТИНА - ПРВИ КОРАК ДО ПОСЛА, БОГАТИЋ ПОЗИТИВАН ПРИМЕР

Општина Богатић је пример локалне самоуправе која учешћем у партнерским пројектима и финансирањем из локалног буџета подржава унапређује запошљивост припадника осетљивих друштвених група – особа са инвалидитетом и особа са менталним сметњама и интелектуалним тешкоћама

Развој знања и вештина, као меру која може да унапреди запошљавање особа са инвалидитетом препознали су у локалној самоуправи у Богатићу. Општина Богатић је партнер пројекта прекограничне сарадње „Побољшање запошљивости из осетљивих група пружањем нових знања и вештина“ који се финансира средствима Европске Уније.

Вредност овог пројекта је 220.340 евра, а реализују га Каритас Шабац, ПроРеха Сарајево и СЕЦ Бања Лука.

– Глaвни циљ je дa сe пoбoљшa зaпoшљивoст oсoбa из друштвeнo угрoжeних групa и ми ћeмo, дa бисмo тaj циљ oствaрили, oргaнизoвaти oбукe зa 360 људи, пo 180 у Maчвaнскoм oкругу и нa пoдручjу БиХ. Oбукe ћe имaти три сeгмeнтa: oбукe зa пружaoцe услугa сoциjaлнe зaштитe, oбукe из oблaсти сoциjaлнe пoљoприврeдe и мeнaџмeнт у oргaнизaциjaмa сoциjaлнe eкoнoмиje – каже Mирoљуб Никoлић, дирeктoр Кaритaсa.

Пројекат треба да позитивно утиче на повећано запошљавање особа са инвалидитетом у Мачванском округу и Босни и Херцеговини.

Стицaњeм знaњa и развијањем вeштинa крoз oбукe, oсoбe из oсeтљивих друштвeних групa могу да повећају шaнсe зa зaпoшљaвaњe. То ће допринети  свeукупнoм унaпрeђeњу њихoвoг пoлoжaja и квaлитeтa живoтa – рекао је Милан Дамњановић, председник Општине Богатић.

IMG 20210427 110209 1024x768 1 840x630 - ОБУКЕ ЗА РАЗВОЈ ЗНАЊА И ВЕШТИНА - ПРВИ КОРАК ДО ПОСЛА, БОГАТИЋ ПОЗИТИВАН ПРИМЕР
Детаљ са обука у предзећу Авлија одрживог развоја у Богатићу

Одборници Скупштине општине Богатић усвојили су 2015. године одлуку о правима и услугама социјалне заштите. До тада су само права у области социјалних услуга била једини сегмент овог важног друштвеног подручја деловања локалне самоуправе, а нарочито једнократне новчана помоћ која се неретко злоупотребљавала посебно у предизборним кампањама.

Одлуком су у надлежности локалне самоуправе предвиђене услуге: привремени смештај жртава породичног насиља – смештај у сигурну кућу, социјално становање у заштићеним условима, дневни боравак за децу, омладину и одрасла лица са сметњама у развоју, дневни боравак за одрасла и стара лица и клубови, помоћ у кући, саветодавно-терапијске и правне услуге и услуге СОС телефона и лични пратилац детета.

На срећу, нису све предвиђене услуге социјалне заштите нису остале мртво слово на папиру. Данас је Општина Богатић је међу водећим локалним самоуправама по броју услуга.

– Из буџета се издвајају средства за услугу дневног боравка за особе са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама, где су корисници укључени у обуке којима стичу знања и вештине за различите послове које могу да обављају. То је корак у обезбеђењу егзистенцијалних услова и превазилажењу социјалне искључености – истичу у локалној самоуправи.

Организованим обукама у области неге и одржавња травњака, хигијене простора, прераде воћа и поврћа, припреме зимнице, корисници дневног боравка су стекли нова искуства са којима могу да траже посао.

Све обуке из овог пројекта прекограничне сарадње су aкрeдитoвaнe, што је од великог значаја за полазнике.

– Када их заврше, полазници могу да буду ангажовани на различитим пословима из области социјалне заштите, на пример као геронто домаћице у оквиру услуге помоћ у кући или на једноставнијим и сложенијим пословима у области пољопривреде, прераде воћа и поврћа са економије Каритаса, као и на пословима у менаџменту социјалних предузећа – образложили су у локалној самоуправи своје учешће у овом пројекту.

Д.Г. – М.М.

Пројекат суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарство културе и информисања: ,,Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”.

Related Images: