Bogatic Polaznici 1210x642 - ФОРМИРАЋЕ СЕ САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И УСВОЈИТИ ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

ФОРМИРАЋЕ СЕ САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И УСВОЈИТИ ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА

pin - ФОРМИРАЋЕ СЕ САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И УСВОЈИТИ ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА

У земљама Европске Уније још 2011. године, после велике економске кризе, препознали су значај социјалне економије, док се код нас још увек чека усвајање системског закона који би регулисао ову област економије.

Мирко Јанић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у јуну ове године, на конференцији „Социјално предузетништво као средство за борбу против социјалне искључености и сиромаштва“ у Богатићу истакао је значај усвајања Закона о социјалном предузетништву (или социјално одговорном предузетништву), чија припрема је у току.

Janic 840x630 - ФОРМИРАЋЕ СЕ САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И УСВОЈИТИ ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА
Мирко Јанић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Знaчaj дoнoшeњa зaкoнa o сoциjaлнoм прeдузeтништву лeжи у чињeници дa су у Рeпублици Србиjи присутнe рaзличитe oргaнизaциoнe фoрмe, сa кaрaктeристикaмa или eлeмeнтимa сoциjaлнoг прeдузeтништвa. Joш увeк нe пoстojи успoстaвљeн зaкoнoдaвни oквир кojим би сe нa свeoбухвaтaн нaчин урeдиo oднoс  oблaсти сoциjaлнoг прeдузeтништвa и пoдстaкao њeгoв дaљи рaзвoj. Пoзитивни eфeкти успoстaвљaњa зaкoнoдaвних oквирa у oвoj oблaсти oглeдaћe сe  у ствaрaњу joш бoљих услoвa зa пoдстицaњe прeдузeтништвa, oднoснo, прeдузeтничкoг духa, a крajњa пoслeдцa бићe пoбoљшaњe oпштeг живoтнoг стaндaрдa грaђaнa – рeкao je Mиркo Jaнић.

Министарство је припремило Нацрт закона који ће ускоро разматрати Влада Републике Срије.

– Током израде Нацрта закона спроведен је широк консултативни процес, тако да су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о решењима садржаним у тексту Нацрта закона, тако да се може рећи да је Нацрт закона израђен у дијалогу који је пример јавно-приватног партнерства у регулаторним активностима. Нацрт закона о социјалном предузетништву усаглашаван је са члановима Радне групе, формиране од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, коју су чинили бројни представници надлежних државних органа, али и велики број представника невладиног, цивилног сектора, стручне јавности и други – истакли су у одговору на питања нашег портала из Министарства.

Из Министарства наводе да ће предложеним законским решењима бити предвиђено и доношење петогодишњег Програма развоја социјалног предузетништва, којим ће се дефинисати мере активне подршке субјектима социјалног предузетништва.

Дакле, имајући у виду да је област социјалног предузетништва једна мултисекторска област, документима јавних политика је препуштено планирање мера којима ће се подстаћи развој и афирмација овог сектора. Ове мере неће подразумевати само финансијску подршку, већ и нефинансијске мере, у смислу едукације о социјалном предузетништву, промоције социјалног предузетништва, јачање свести локалне самоуправе да пружи подршку субјектима социјалног предузетништва – истакли су у одговору.

sljive kupe 1200x720 - ФОРМИРАЋЕ СЕ САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И УСВОЈИТИ ПЕТОГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА
На имању Каритаса у Бадовинцима запослене особе са инвалидитетом

Значајна новина у подстицању и развоју социјалног предузетништва је формирање Савета за социјално предузетништво, непосредно након усвајања закона.

Представници сектора социјалне економије, који послују у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, истицали су често како је велики изазов сектору социјалне економије што на нивоу државе не постоји тело надлежно за ову област.

– Ово тело неће имати само саветодавну улогу, већ ће разматрати, утврђивати, давати мишљења, покретати иницијативе о најважнијим стручним питањима из области социјалног предузетништва, која се први пут у Републици Србији нормативно уређује. Пошто ће развој и афирмација сектора социјалног предузетништва бити у надлежности више министарстава, а препуштено документима јавних политика, Савет ће имати значајну и одговорну улогу у дефинисању јавних политика које ће се спроводити у овој области и, верујемо, учинити све на пружању финансијске подршке овом облику пословања – сазнајемо од учесника у изради закона.

Према нашим информацијама, закон се неће примењивати одмах по усвајању, али је значајно ће се Савет за социјално предузетништво формирати у року од 60 дана од усвајања закона у Скупштини Републике Србије.

Д.Грујић

Насловна фотографија: Запослени и полазници обука у социјалним предузећима из Богатића и Шапца

Пројекат суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарство културе и информисања: ,,Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”.

Related Images: