Petronic imenovan - ИНТЕРВЈУ: НЕБОЈША ПЕТРОНИЋ, ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ - О СВИМ НОВИНАМА У УПРАВИ ОД 1.ДЕЦЕМБРА
ИСТАКНУТО ТРАКА

ИНТЕРВЈУ: НЕБОЈША ПЕТРОНИЋ, ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ – О СВИМ НОВИНАМА У УПРАВИ ОД 1.ДЕЦЕМБРА

pin - ИНТЕРВЈУ: НЕБОЈША ПЕТРОНИЋ, ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ - О СВИМ НОВИНАМА У УПРАВИ ОД 1.ДЕЦЕМБРА

НЕБОЈША ПЕТРОНИЋ, ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

 Од 1.децембра доста новина у општинској управи

 

 Скупштина општине Богатић, донеће Одлуку о покретању поступка ликвидације Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Богатић, ЈП Богатић, као  и Одлуку о престанку рада Дирекције за пољопривреду. Комплетна надлежност и послови које је обављала  Дирекција за пољопривреду биће поверени Општинској управи општине Богатић-Одељењу за привреду и финансије. Већина поверених послова у надлежности Дирекције за грађевинско земљиште  убудуће биће поверени Општинској управи општине Богатић, а део ЈКП „Богатић“.

 

У чему се огледају измене Закона о буџетском систему  и каква је даља судбина Дирекција чији је оснивач СО Богатић ?

 – Измене и допуне Закона о буџетском систему усвојене крајем 2015.године прописују измене дефиниције индиректних буџетских  корисника којом се јавна предузећа, фондови и дирекције основани од стране локалних самоуправа изостављају из дефиниције индиректних буџетских корисника.

Локалним самоуправама  остављена је могућност да се одлуче за одговарајућа организациона решења ( реорганизација, спајање, ликвидација)  којим треба да  се усклади пословање јавних предузећа и дирекција.

Изменом закона отворило се питање  оправданости постојања свих индиректних буџетских корисника које оснива општина, имајући у виду да се скоро цео приход Дирекција обезбеђује у општинском буџету, укључујући и зараде запослених. Губитком статуса индиректног корисника, дирекције се не могу више финансирати из буџетских средстава.

Општинама је остављена могућност да изврше реорганизацију, статусну промену припајања  или ликвидацију дирекција.

Разматрајући новонасталу ситуацију и немогућност да се рад Дирекција финансира из буџетских средстава, сматрамо да не постоји могућност да Дирекције наставе самостално да обављају поверене делатности и да се финансирају из сопствених средстава, јер исте нису  нити кадровски, технички и финансијски опремљене да обављају  послове из њихове надлежности а  који се углавном односе на коришћење и уређење грађевинског земљишта, урбанистичко планирање, одржавање путева и комуналних објеката, одржавање јавне расвете и сл.

Основни проблеми у  вези са делатностима које су поверене Дирекцијама јесте да Дирекције уопште нису самостално обављале поверене делатности, већ су искључиво спроводиле јавне набавке услуга које би требале оне да пружају, те сходно томе  и не остварују сопствене приходе или су исти занемарљиви.

Имајући у виду да не постоји објективна могућност да се изврши реорганизација или нека друга статусна промена или припајање дирекција неком другом јавном предузећу, Скупштина општине Богатић, донеће Одлуку о покретању поступка ликвидације Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Богатић, ЈП Богатић, као  и Одлуку о престанку рада Дирекције за пољопривреду.

Nebojsa Petronic Naslovna 300x180 - ИНТЕРВЈУ: НЕБОЈША ПЕТРОНИЋ, ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ - О СВИМ НОВИНАМА У УПРАВИ ОД 1.ДЕЦЕМБРА
Небојша Петронић, помоћник председника Општине Богатић

Путеви ће бити поверени овлашћеном предузећу

  На који начин ће се решити поверавање надлежности и послова које су обављале Дирекције, чији је оснивач  општина Богатић?

 -У већини локалних самоуправа на територији Републике Србије не постоје јавна предузећа која испуњавају законом прописане услове за  преузимање обављања делатности које су биле у надлежности Дирекција, нарочито  у погледу техничке  опремљености, те из тих разлога  локална самоуправа не може одлучити да им повери обављање делатности од општег интереса. Овакав начин поверавања био би нецелисходан, имајући у виду да јавно предузеће ( у већини општина то је јавно комунално предузеће) не би обављало поверену делатност са својим кадровским и техничким кпацитетима,  већ би у поступку јавне набавке бирало извођача који их обавља, што није ни економски оправдано и логично општини фактурисати услугу јавне набавке.

Комплетна надлежност и послови које је обављала  Дирекција за пољопривреду биће поверени Општинској управи општине Богатић-Одељењу за привреду и финансије.

Већина поверених послова у надлежности Дирекције за грађевинско земљиште  (уређивање грађевинског земљишта – припремање и одржавање грађевинског земљишта, организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и  заштити јавног пута, вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута) биће поверени Општинској управи општине Богатић.

Послови обезбеђивања јавне расвете и одржавања зелених површина биће поверени Јавном комуналном предузећу, док би се послови урбанистичког планирања поверили предузећу регистрованом за обављање тих врста услуга.

Највећу недоумицу у већини општина представља поверавање послова управљања и одржавања јавних путева.

Када је реч о управљачу јавног пута, Закон о јавним путевима, дефинише управљача јавног пута као јавно предузеће, привредно друштво односно друго правно лице које је регистровано за обављаље делатности управљања јавним путевима.

Имајући у виду законску немогућност да се оснује предузеће које би обављало ову делатност, а исти послови не могу да се повере ЈКП због непостојања основних законских услова да обављају послове управљача јавних путева, наведене послове општина Богатић ће путем јавне набавке  поверити овлашћеном предузећу.

Такође, сви послови у вези вршења инвеститорских функција на изградњи и реконструкцији јавног пута, одржавању и заштити јавног пута општинска управа ће у поступку јавне набавке  изабрати најповољније извођаче за обављање ових послова.

Сматрамо да је овакав начин поверавања обављања појединих комуналних делатности и осталих послова из надлежности Дирекција, у овом тренутку економски најцелисходнији, имајући у виду недореченост законских прописа који регулишу поједине делатности.

Какав ће бити радноправни статус запослених у обе Дирекције, имајући у виду да исте престају са радом 1. децембра 2016.године?

-Преузимањем послова у надлежности обе Дирекције, Општинска управа општине Богатић ће путем интерног конкурса извршити и преузимање запослених радника.

Законски основ за њихово преузимање дат је у Закону о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору којим се установљава интерно тржиште рада у општинама и отвара се могућност да се кроз интерни јавни конкурс преузму и попуне радна места  у органима и јавним службама који су у организавионом облику у систему локалне самоуправе.

Општинско веће општине Богатић  дало је сагласност на измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској уоправи општине Богатић, којом су систематизована радна места чији је опис послова био предвиђен актом о  систематизацији радних места у обе Дирекције.

Начелник општинске управе расписао је интерни конкурс 1. новембра, на којем ће моћи да конкуришу само запослени на неодређено време у свим наведеним организационим облицима локалне самоуправе.

Конкурс је расписан за попуњавање десет извршилачким места у Општинској управи и спроводиће га конкурсна комисија, сходно правилима из Уредбе о интерном конкурсу.

Уводи се службенички систем

 Који је крајњи рок за спровођење наведених активности ?

-Скупштина општине Богатић, закључно са 1.12.2016.године, мора извршити усклађивање својих Одлука са изменом члана 35. Закона о буџетском систему.

Поред усвојене измене систематизације радних места и преузимања запослених путем интерног конкурса у Општинску управу, Скупштина општине мора  изменити бројне одлуке као што су  Одлука о максималном броју запослених на неодређено време,  Одлука о општинској управи, Одлука о поверавању послова комуналних делатности, Одлука о покретању ликвидације јавног предузећа, као и усвојити Одкуку о ребалансу буџета којом ће се средства са обе Дирекције, преусмерити и расподелити на конта општинске управе.

 Које су законске обавезе и рокови за општину у погледу примене Закона о запосленима у јединицама локалне самоуправе?

-До 1. децембра 2016.године када Закон о запосленима  почиње да се примењује, општине су дужне да изврше све организационе и техничке припреме за спровођење закона, а што подразумева и усвајање нове Одлуке о организацији управе, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места који је усклађен са Уредбом о разврставању радних места и кадровског план за 2017.годину.

Закон  предвиђа увођење службеничког система по угледу на органе државне управе.

Закон, такође, предвиђа низ новина, међу којима је Кадровски план који усваја скупштина општине, формирање кабинета председника општине, детаљно уређење конкурсног поступка запошљавања, при чему се радна места прво попуњавају преузимањем запослених из система локалне власти,  интерним конкурсом а тек на крају ако исти не успеју, запошљавање ће се обавити пријемом нових радника путем јавног конкурса. Предвиђено је и напредовање запослених  уз обавезу оцењивања службеника.

Општинска управа општине Богатић ће предложити Општинском већу обједињену систематизацију радних места у органима општине Богатић, у којој ће опис послова службеника и немештеника бити многи детаљније и целисходније обрађен у односу на постојећу систематизацију радних места.

Д. Грујић

 

Бивши радници из дирекција прелазе у управу

 

Општинско веће општине Богатић  дало је сагласност на измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској уоправи општине Богатић, којом су систематизована радна места чији је опис послова био предвиђен актом о  систематизацији радних места у обе Дирекције.

 

Службенички систем

 

Законо запосленима у локалној самоуправи предвиђа низ новина, међу којима је Кадровски план који усваја скупштина општине, формирање кабинета председника општине, детаљно уређење конкурсног поступка запошљавања, при чему се радна места прво попуњавају преузимањем запослених из система локалне власти,  интерним конкурсом а тек на крају ако исти не успеју, запошљавање ће се обавити пријемом нових радника путем јавног конкурса. Предвиђено је и напредовање запослених  уз обавезу оцењивања службеника.

 

Related Images: