Naslovna Uvodni text 1210x620 - ПОСЛЕ ДЕСЕТ ГОДИНА ДРЖАВА ПРЕПОЗНАЛА ЗНАЧАЈ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ - ЗАКОН ПРЕД УСВАЈАЊЕМ
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

ПОСЛЕ ДЕСЕТ ГОДИНА ДРЖАВА ПРЕПОЗНАЛА ЗНАЧАЈ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ – ЗАКОН ПРЕД УСВАЈАЊЕМ

pin - ПОСЛЕ ДЕСЕТ ГОДИНА ДРЖАВА ПРЕПОЗНАЛА ЗНАЧАЈ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ - ЗАКОН ПРЕД УСВАЈАЊЕМ

Очекује се да се Закон о социјалном предузетништву позитивно рефлектује на социјално-економско оснаживање друштвено осетљивих група – одговорили су за наш портал из Министарства за рад, запошљављање и социјална питања на питања о закону којим се први пут у Србији системски уређује подручје социјалне економије.

После десет година од првог покушаја да се на нивоу државе законом регулише област социјалне економије, што је у земљама Европске Уније тада већ било учињено, претпоследњег дана ове године Влада Републике Србије је Народној скупштини на усвајање доставила Предлог закона о социјалном предузетништву.

Иако је изгубљена деценија, најзначајније је што је држава, коначно, препознала социјалну економију као фактор друштвено одговорне економије. Документ је у скупштинској процедури и почеће да се примењује девет месеци након усвајања.

Нацрт закона о социјалном предузетништву усаглашаван је са члановима Радне групе, формиране од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, коју су чинили бројни представници надлежних државних органа, али и велики број представника невладиног, цивилног сектора, стручне јавности и други – истакли су у одговору за наш портал из Минстарства за рад, запошљавање и социјална питања.

О очекиваним ефектима закона из Министарства су навели:

– Решења из овог закона ће пре свега позитивно утицати на друштвено осетљиве групе дефинисане овим законом. Наиме, припадницима друштвено осетљивих група у складу са предложеним решењима, сматрају се лица која се налазе у систему социјалне заштите, теже запошљива незапослена лица у складу са прописима из области запошљавања и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија, као и припадници других осетљивих друштвених група одређених посебним законима, међу којима су свакако препознате и особе са инвалидитетом. С тога се очекује да се овај закон позитивно рефлектује пре свега на друштвено осетљиве групе, на њихово социјално-економско оснаживање.

Шта предвиђа Закон?

Предлогом закона дефинисано је да је циљ овог закона стварање повољног пословног окружења за развој социјалног предузетништва, развијање свести о значају социјалне економије и социјалног предузетништва и задовољење идентификованих друштвених потреба.

Дефинише се друштвена улога социјалног предузетништва. Прописано је да је социјално предузетништво пословање у коме се остварена добит улаже у интеграцију друштвено осетљивих група, заштиту животне средине, рурални развој, образовање, културу, социјалне иновације и друге области од ширег друштвеног интереса. Прописане су и области, односно видови социјалног предузетништва, тако да не буду законски лимитирани, чиме се оставља могућност документима јавних политика да прецизније, у складу са потребама, обухвате сваку област, односно вид предузетништва које окарактеришу као социјално.

Наведено је да се социјално предузетништво нарочито остварује кроз производњу добара и пружање услуга (социјалних, образовних, здравствених и др.), радну интеграцију, пословање које доприноси одрживом развоју девастираних подручја и локалних заједница и пословање којим се решавају проблеми у другим областима од општег интереса. На тај начин указано је на области које би требало и могле да буду у фокусу тих јавних политика. 

У предлогу закона се одустало од набрајања конкретних друштвено осетљивих група и прописано је да се припадницима друштвено осетљивих група сматрају лица која се налазе у систему социјалне заштите, теже запошљива незапослена лица у складу са прописима из области запошљавања и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија, као и припадници других осетљивих друштвених група одређених законом.

Овакво решење оставља могућност да се посебним законима, који дефинишу посебне осетљиве друштвене групе, утврде групе које се штите и овим законом. Овакво решење је најлогичније, имајући у виду да ће се подстицаји утврђивати документима јавних политика, у циљу заштите конкретних осетљивих друштвених група, које не треба да буду лимитиране овим законом.

Такође, прецизира се да социјално предузетнишво подразумева различите послове у различитим областима којима се доприноси остварењу друштвене улоге социјалног предузетништва.

 – Законом се предвиђа стварање подстицајног окружења за појаву нових субјеката који би пословали у статусу социјалног предузетништва. Законом се не уводи нова правна форма, већ се предвиђа додељивање статуса социјалног предузетништва, онима који послују одговорно, а у складу са постављеним начелима социјалног предузетништва. Закон је постављен широко, у смислу да статус социјалног предузетништва може, под одређеним условима, стећи предузетник, привредно друштво, задруга, удружење, удружење у области спорта, као и друга правна лица која по свом правном положају могу испунити услове који се овим законом прописују за стицање статуса социјалног предузетништва – истичу у Министарству.

Д. Грујић

Пројекат суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарство културе и информисања: ,,Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”.

Related Images: